1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

Společenství INSANIA

Společenství INSANIA

Z ohně vystřelila noční jiskra
Nad lesem vystoupila k astrální obloze
A poté zamířila ke ztichlé sluneční elektrárně na útesu
Je tu... čas, kdy jsme volní a hvězdy nám dešifrují zprávu:
Bůh zešílel... následujte ho!

(M.I., Kniha III, ž. 12, v. 260-264)

Takto popisuje vznik Společenství INSANIA mýtus. Jiná, doplňující verze uvádí, že se celý výše popisovaný výjev odehrál na monitoru výkonného kybernetického stroje a že se tak stalo roku 30 000 před Kristem. "Rád bych poznal zbloudilou duši, která by se opovážila tuto čistou pravdu zpochybnit." říkával večer u ohně můj praprastrýc a všichni starší mu přikyvovali. My dnes ale již můžeme částečně odhlédnout od lidové slovesnosti, a aniž bychom snižovali její význam, poměrně snadno vystopujeme reálnou obdobu uvedeného příběhu v konvenčním prostoru a čase.

Encyclopedia Lunatica uvádí pod heslem "Insania" pouze několikařádkovou, navíc nepříliš lichotivou legendu:

Trio melancholicky založených cyniků, znehodnocující černým humorem čistou mystiku, a to především ve sféře hudební a literární. "Cult" viz "Cult Insania" [str. 11 666:4].

Takovouto nedostatečnou charakteristiku nelze samozřejmě označit jinak, než jako ostudnou.

Anonymní autor a následovník umění wicca se ve svém Průvodci stezkou levé ruky zmiňuje alespoň i o terapii úplňku, o s ní související rituální skladbě "Pro rybí oko" a o velkém, mrtvém pavouku za oknem, který v dětství zásadním způsobem ovlivnil vývoj Polyho psyché, jakožto uvádí i kompletní discografii hudební sekce Insanie [str. 200]. (Strany uvádíme pro vážné zájemce pro usnadnění vyhledávání v odkazových pramenech.)

"Sterilní normálnost bude smetena očišťujícím šílenstvím" se píše v análech samotného hudebního tělesa a tento klíč/heslo je ve zkrácené podobě zašifrován i do čárkového kódu, který byl INSANIÍ určen jako symbol.

Můj praprastrýc však také říkával:

Pokud máme dodržet schizofrenní dualitu tohoto sdružení, nezbývá než opustit oblast mýtů, přejít ke konvenčním faktům, protože právě taková je jeho druhá tvář, a říct, že hudební základ INSANIE je v hardcore, punku a obyčejnejch písničkách.

A všichni kolem ohně mu souhlasně přikyvovali.

Fellowship of INSANIA

Fellowship of INSANIA

The fire shot out a night sparkle
Which flew up to the astral sky
And then turned its course for the silent solar power plant on the cliff
It is here... the time when we are free and stars decipher a message for us:
God is insane... join him!

(M.I., B III, ps 12, v 260-264)

This is how the origin of the Fellowship of Insania is described by the myth. Another complementary version states that whole the above described scene took place on the screen of a high-power cybernetic machine and it was 30 000 years before Christ. "Only an erring soul could dare to doubt this pure truth," my Grandpa used to say at the fire in the evening and all the elders nodded their heads in approval. Nevertheless, we can partly turn away from folk legends today, and without lowering its meaning we rather simply track real analogy of the stated story in a conventional space and time.

Encyclopedia Lunatica under the item "Insania" states only several rather not flattering lines:

Trio of melancholicly based cynics devaluing pure mystics with black humour mainly in the sphere of music and literature. "Cult" see "Cult Insania" [p. 11.666:4].

Such an incomplete characteristics we cannot label any other way but disgraceful, of course.

The anonymous author and the follower of wicca art in his Guide of the Left Hand Track mentions at least the therapy of full-moon and the big dead spider behind the window that in the childhood influenced the developement of Poly's psyché in a substantial way and at the same time he also states the complete discography of the music section of Insania [p. 200]. (We state the pages for serious researchers to help them to orientate in reference sources.)

"Sterile normality will be smashed by purging insanity," is stated in the annals of the music body themselves and this keyword/slogan is in a simple form encoded in the stripe code that has been determined as the symbol of Insania.

But my Grandpa also used to say:

If we are to observe the schizophrenic duality of this group, we have nothing left but forget the sphere of myths, pass on to conventional facts, because that's what the dark side of the group is about and say that the music basis of Insania is in hardcore, punk and ordinary songs.

And all the men sitting around the fire nodded their heads.

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!